Zakażenie KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu,kichania czy mówienia.

Ocena ryzyka zakażeń

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
A) miała bliski kontakt z osoba, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym).

 1. zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19
 2. bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki)
 3. bezpośrednio kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej)
 4. przebywanie w bezpośredniej bliskości z (twarzą w twarz) osoby chorej, w odległości mniejszej niż 2m przez ponad 15 minut
 5. przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora COVID-19 w odległości mniejszej niż 2m przez co najmniej 15 minut (np. w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej.
 6. personel medyczny lub inna bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób chorych na COVID-19 lub bez odpowiedniego zabezpieczenia lub w przypadku, gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej.
 7. kontakt na pokładzie samolotu i innych środków transportu obejmujących osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się, za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu).

 

B) podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się szeroko rozpowszechnioną transmisję COVID-19
C) powróciła z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisję COVID-19 i której stan kliniczny został oceniony przez lekarza jako wymagający diagnostyki w kierunku COVID-19
Osoby spełniające kryteria podejrzenia zakażenia powinny być leczone na oddziałach zakaźnych. Inne osoby powinny udać się do podstawowej opieki zdrowotnej.

Zapobieganie zakażeniu

 • częste mycie rąk z użyciem mydła i wody lub środka odkażającego na bazie alkoholu
 • unikanie dotykania rękami oczu, ust oraz nosa
 • zasłanianie ust i nosa przy kaszlu zagiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką
  zachowanie co najmniej 1 metra odległości od osób, które kaszlą i kichają

W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia zgłoś się telefonicznie do najbliżej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, nie zgłaszaj się do przychodni POZ.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach:

Całodobowa Infolinia NFZ 800 190 590
Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus
KPOW NFZ: http://nfz-bydgoszcz.pl/
Powiatowej Inspekcji Sanitarnej: http://www.ppis.bydgoszcz.pl/PSSE